Geen producten (0)

Voorwaarden

 
Verzending
De goederen worden verstuurd op risico van de opdrachtgever. De
aangegeven leveringstermijn is vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen. Vertraging van de levering geeft geen recht op ontbinding
van de overeenkomst of schadevergoeding.


Retourneren
Je hebt het recht om een product zonder opgaaf van redenen te retourneren.
Na ontvangst van je bestelling heb je 14 dagen om de retour zending aan ons
te melden. Na deze melding heb je 14 dagen de tijd om de artikelen naar ons
retour te zenden. Het door jouw reeds betaalde bedrag zal binnen 14 dagen
terug geboekt worden. Voor het retour zenden geldt het volgende:
- meldt de retourzending vooraf aan bij info@bijkoekies.nl
-Je ontvanngt van ons een retourlabel
- stuur het artikel inclusief ingevuld formulier in de originele verpakking en
graag met zorg, voldoende gefrankeerd* naar onderstaand adres
- retourzendingen die niet zorgvuldig zijn verpakt / beschadigd kunnen wij
helaas niet crediteren
- na goedkeuring van je retourzending storten wij binnen 14 dagen het
aankoopbedrag (of een deel hiervan) terug.
Let op dat het retour sturen van producten geheel voor eigen risico zijn.
*kosten voor het retourneren zijn voor eigen rekening, deze worden niet
vergoed. Wil je graag een indicatie van de retourkosten, neem dan even
contact met ons op.

Prijzen
Alle prijzen en aanbiedingen van BijKoekies zijn vrijblijvend en
BijKoekies behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen,
in het bijzondere wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften
noodzakelijk is. Alle prijzen zijn vermeld in euro’s, inclusief 21% BTW en
exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij
anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Vóór het sluiten van de
overeenkomst wordt de totaalprijs inclusief verzendkosten via de website
gecommuniceerd. BijKoekies is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en
drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen
worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door
BijKoekies zo spoedig mogelijk worden aangepast.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van BijKoekies tegenover de koper kan nooit meer
bedragen dan de inkoopwaarde van het geleverde en is te allen tijde beperkt
tot € 500,00 per voorval. BijKoekies is niet aansprakelijk voor transport- of
opslagschade voor zover transport of opslag aan derden is uitbesteed.
BijKoekies is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade en gevolgschade van de
koper. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij
BijKoekies.

Garantie
De producten van BijKoekies zijn van uitstekende kwaliteit. Mocht je ondanks
dat niet tevreden zijn over de kwaliteit, neem dan contact op met BijKoekies,
dan lossen we het probleem zo snel mogelijk op.


Overmacht
BijKoekies is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de
klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt
in ieder geval verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij BijKoekies en
transportstagnatie. In geval van overmacht is BijKoekies nimmer gehouden tot
het betalen van enige schadevergoeding. Indien de koper zijn
betalingsverplichting uit de overeenkomst niet (tijdig of behoorlijk) nakomt,
heeft BijKoekies het recht al haar lopende verplichtingen jegens de koper op
te schorten, in welk geval de koper aansprakelijk is voor alle schade,
waaronder winstderving van tenminste 50 % van de orderwaarde.

Intellectueel eigendom
BijKoekies behoudt zich de rechten voor van intellectuele eigendom
(auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht) met betrekking tot de door haar
geleverde producten.

Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze wegpagina mag worden
gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke
toestemming van BijKoekies.
Privacybeleid
Als je een bestelling plaatst, hebben wij je naam, emailadres, afleveradres en
betaalgegevens nodig om de bestelling uit te voeren en je van het verloop
daarvan op de hoogte te houden. BijKoekies geeft geen persoonsgegevens
van de klant aan derden door zonder toestemming van de klant.


Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen
op je computer. BijKoekies gebruikt cookies om je te herkennen bij een
volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen
over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen
aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met
betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt de browser zo instellen dat je
tijdens het winkelen bij BijKoekies geen cookies ontvangt.

Klachten en Geschillen
Op overeenkomsten tussen webwinkel en consument is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing. De ondernemer beschikt over een
voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht
overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de
overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven
worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft
geconstateerd. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een
termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de
ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van
ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig
antwoord kan verwachten.
Een geschil kan voorgelegd worden aan de geschillencommissie via het ODR
platform via: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Aan het voorleggen van een
geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de
consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.